return-saham

3 Pola Perilaku Return Saham pada Pasar Modal

Pola Return Saham : The Day Of The Week Effect The Day Of The Week Effect ini merupakan pola yang mengacu pada perilaku return saham dari hari ke hari dalam satu minggu, yaitu return saham